Sử dụng Rsync để đồng bộ thư mục trên Linux

Rsynccần quyền đối với toàn bộ cây thư mục, không chỉ thư mục đích. Ngoài ra, lưu ý rằng theo mặc định, khi bạn sử dụng rsynctừ xa, bạn đang kết nối trực tiếp với rsyncdịch vụ trên cổng 873.

AWS course - Download trên cfamily

Các khoá học về AWS:
1. Linux for EveryOne.2. AWS for EveryOne
3. Mastering EC2. 4. AWS Certified Solutions Architect Associate.
5. AWS Certified Developer - Associate. 6. Mastering Amazon S3

Linux Course - Download trên cfamily

Các khoá học cơ bản về Linux chi tiết:
1. Linux for EveryOne | 2. Red Hat 8 System Administration I (RH124)
3. Red Hat 8 System Administration II (RH134) | 4. RHEL8 Automation with Ansible
5. Linux Automation using Python Scripting | 6. Shell Scripting

CDH 7 Administration - Download trên cfamily

Khoá học về Cloudera: Các chương trình đào tạo của Cloudera về Big Data dành cho các đối tượng Data Engineer, Data Scientist
1. Mastering Cloudera Hadoop Administration -- CDH 7 Administration