Sử dụng Rsync để đồng bộ thư mục trên Linux

Rsynccần quyền đối với toàn bộ cây thư mục, không chỉ thư mục đích. Ngoài ra, lưu ý rằng theo mặc định, khi bạn sử dụng rsynctừ xa, bạn đang kết nối trực tiếp với rsyncdịch vụ trên cổng 873.

Cài đặt Ibus-Bamboo trên Kali 2021

$ sudo vi /etc/apt/sources.list
    deb http://kali.download/kali/ kali-rolling main non-free contrib
    deb http://ftp.debian.org/debian stable main contrib non-free
    deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib