Cài đặt Ibus-Bamboo trên Kali 2021

$ sudo vi /etc/apt/sources.list
  deb http://kali.download/kali/ kali-rolling main non-free contrib
  deb http://ftp.debian.org/debian stable main contrib non-free
  deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib
  deb http://http.kali.org/kali kali-last-snapshot main non-free contrib
  deb http://http.kali.org/kali kali-experimental main non-free contrib
  deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib

## https://meoki.net/blog/go-tieng-viet-kali-linux/

$ apt-get update

## Cài các gói thư viện
$ sudo apt install make golang libx11-dev libxtst-dev
$ sudo apt-get install build-essential libgtk-3-dev

## Tải về
$ git clone https://github.com/BambooEngine/ibus-bamboo.git
$ cd ibus-bamboo
$ sudo make install
$ ibus restart

## Cấu hình
$ ibus-setup

## Tab input method => Add => Dùng chuột chọn Vietnamese (Nhớ dùng chuột, gõ bàn phím filter có thể không hiện Bamboo)

## Vào Setting => Region => Add Vietnamese (Bamboo)

## Khởi động lại OS

 


Cài font hệ thống

Cài font Time new roman

$ sudo apt-get -y install ttf-mscorefonts-installer

 

Cài font .vntime

$ mkdir /.fonts
$ wget http://fontchu.com/font/categories/allfont/ABC.zip

$ sudo fc-cache -fv